Mediácia

Krasplast spol. s r. o. tiež ponúka služby v oblasti mediácie, ktoré vykonáva mediátor JUDr. Ing. Ivan Višňovský zapísaný do registra mediátorov evidovaný na Ministerstve spravodlivosti SR pod ev.č.1824.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené mediácie pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. To znamená, že pri mediácii nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne niekto autoritatívne, ale snažíte sa aktívne predkladať riešenia smerujúce k dohode prísť k dohode akceptovateľnej pre všetky zainteresované strany.

Na rozdiel od súdneho konania sa teda nehľadá víťaz a porazený, ale víťazia všetky strany sporu. Mediátor neradí len jednej strane, ale všetkým zúčastneným stranám, aby neporušil základnú zásadu mediácie, ktorou je nestrannosť mediátora.

Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán, ktorá musí mať písomnú formu a je právne záväzná (§ 15 zákona č. 420/2004 Z.z.). Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Mediácia, resp. výkon činnosti mediátora je podľa §4 zákona č. 420/2004 Z.z. podnikaním, obvyklé ceny za mediáciu sú uvedené v cenníku mediácie , ktorý má mediator vystavený vo svojej kancelárii, alebo priamo na web stránke.

Prečo je výhodné riešiť spor mediáciou ?

Súdne konanie je náročné nielen z finančného a časového hľadiska, ale najmä z dôvodov zasahujúcich osobnú a emocionálnu stránku účastníkov. Z mnohých dôvodov, prečo uprednostniť mediáciu pred súdnym konaním, Vám ponúkame niekoľko vybraných.

Mediácia šetrí Váš čas

Mediáciu je možné začať už v priebehu niekoľkých dní po oslovení mediátora. Mediačné konanie sa podarí ukončiť spravidla po dvoch alebo troch mediačných stretnutiach, čo zvyčajne predstavuje niekoľko týždňov. V ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia šetrí Vaše peniaze

Hoci ani mediácia nie je zadarmo, náklady na mediačné konanie sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Navyše, ak sa už aj začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov (§ 15 zákona 420/2004 Z.z.).

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu

Naopak, mediácia na rozdiel od súdneho sporu pomáha stranám sporu zachovať a dokonca ďalej rozvíjať doterajšie vzťahy. Mediácia tiež pomáha rozvíjať rešpekt k názorom a postojom iných ľudí.

Mediácia je dobrovoľná

K účasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

Mediácia je neformálna

Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie, najmä jej dobrovoľnosti.

Mediácia je dôverná

Všetci účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie.

Mediáciu máte pod kontrolou

Mediácia má svoje zaužívané pravidlá a postupy, ale priebeh konkrétneho mediačného konania ovplyvňujú strany konania podľa svojich potrieb.

Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nie na právne aspekty sporu

Mediátor nie je sudca, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu. V prípade potreby môžu strany sporu svoje stanoviská konzultovať so svojimi právnymi zástupcami, alebo sa nimi nechať zastupovať.

Mediáciu je možné použiť aj keď už začalo súdne konanie

To, že sa už začalo súdne konanie, nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, tak na súd sa môžete kedykoľvek vrátiť-

Mediácia naozaj funguje

Skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu, končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.

Ponúkame Vám možnosť vyriešiť mediáciou tieto spory:

  1. obchodno-záväzkové ( porušenia zmluvných podmienok)
  2. občianskoprávne (vysporiadanie spoluvlastníckych podielov, susedské spory, dedičské spory)
  3. rodinnoprávne (vysporiadanie BSM, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, určenie výšky výživného)
  4. pracovnoprávne (platnosť resp. neplatnosť výpovede, šikanovanie na pracovisku)
  5. spory vznikajúce vo vzťahu s orgánmi verejnej správy (Sociálnou poisťovňou, Úradom práce…)